ISO 14001 - Management de mediu -

Atunci când discutăm despre managementul de mediu, ISO 14001 reprezintă “limbajul” comun acceptat la nivel mondial.

Pe măsură ce se conștientizează problemele legate de mediul înconjurător, lumea începe să înțeleagă că modelul actual de dezvoltare nu poate fi susținut pe termen lung. Organizațiilor li se solicită, atât de către autorități cât și de către clienți, să demonstreze grijă pentru protecția mediului și să aplice modalități eficace de control al impactului de mediu.

ISO 14001 stabilește cerințele pentru un sistem de management de mediu și poate fi utilizat ca și instrument de către orice organizație ce dorește să își gestioneze responsabilitățile de mediu în mod sistematic.

ISO 14001 poate fi implementat și certificat în cadrul oricărui tip de organizație, indiferent de dimensiune sau activitate.

Prima ediție a standardului ISO 14001 a fost publicată în anul 2004, iar versiunea în vigoare azi este cea din anul 2015.

ISO 14001 s-a dovedit un standard de succes având în vedere că mai mult de 300.000 de organizații din peste 159 de țări au decis să îl implementeze și să obțină certificarea sistemului lor de management de mediu, ca dovadă a eforturilor de a-și îmbunătăți performanța prin controlul emisiilor, reducerea cantității de deșeuri generate, conservarea resurselor naturale sau evitarea utilizării de produse și materiale poluante.

RIGCERT este acreditat pentru certificarea sistemelor de management de mediu conform ISO 14001:2015. Certificatul nostru de acreditare este disponibil aici.

ISO 14001 inlcude cerințele pe care o organizație trebuie să le îndeplinească pentru a documenta și implementa un sistem de management de mediu care poate fi ulterior auditat și certificat ca dovadă a conformității. Mai jos explicam pe scurt cerințele ISO 14001:2015 dar este important de menționat că, deși cerințele standardului sunt generice, ele trebuie înțelese și aplicate în funcție de specificul fiecărei organizații și aspectelor de mediu asociate activităților, produselor și serviciilor sale.

Cerințele sunt grupate în 7 capitole ale standardului (de la capitolul 4 la capitolul 10): Contextul organizației, Leadership, Planificare, Suport, Operare, Evaluarea performanței și Îmbunătățire.

CONTEXTUL ORGANIZAȚIEI

ISO 14001 solicită organizației să identifice aspectele interne și externe relevante pentru scopul său și care îi afectează capacitatea de a atinge rezutatele așteptate ale sistemului de management de mediu. Exemple de aspecte interne pot fi: structura și organizarea companiei, infrastructura deținută, relațiile contractuale și parteneriatele, cerințe ale părților interesate, etc; în vreme ce exemple de aspecte externe includ: sistemul politic, legislația de mediu, concurența, disponibilitatea tehnologiilor ce susțin dezvoltarea durabilă, aspecte referitoare la eco-design sau eco-etichetare, disponibilitatea resurselor cheie (combustibil, apă), etc.

Condițiile de mediu afectate de organizație sau care o pot afecta trebuie luate în considerare ca parte a contextului (ex. schimbări climatice, condiții meteorologice extreme, dezastre naturale, etc).

ISO 14001 solicită identificarea părților ce au un interes în sistemul de management de mediu al organizației, a nevoilor și așteptărilor acestora. Câteva exemple de părți interesate aplicabile în cazul majorității organizațiilor: autorități, clienți, angajați, furnizori, comunitate locală, parteneri, ONG-uri, etc.

Organizației i se solicită să definească domeniul de aplicare al sistemului de management de mediu – activități și locații incluse în acest sistem.

LEADERSHIP

Conducerea organizației trebuie să susțină sistemul de management de mediu și să demonstreze angajament pentru îmbunătățirea sa continuă.

Tototdată managementul de vârf trebuie să definească și să comunice în cadrul organizației o politică de mediu. Această politică reprezintă dovada angajamentului asumat al organizației de a proteja mediul înconjurător și a preveni poluarea, de a-și îndeplini obligațiile de conformare și de a-și îmbunătăți continuu performanța de mediu.

Conducerea organizației trebuie să definească roluri, responsabilități și autorități pentru personal, inclusiv responsabilități privind gestionarea și îmbunătățirea sistemului de management de mediu.

Pentru a avea un sistem de management funcțional implicarea și suportul conducerii sunt esențiale.

PLANIFICARE

Organizația trebuie să identifice și să trateze riscurile și oportunitățile referitoare la aspectele sale de mediu, la obligațiile sale de conformare și la contextul său. Scopul acestui demers este de a da asigurări că sistemul de management de mediu obține rezultatele așteptate, efectele nedorite sunt prevenite sau limitate, iar îmbunătățirea continuă este realizată.

ISO 14001 solicită organizației să determine aspectele de mediu asociate activităților, produselor și serviciilor precum și impacturile asociate aspectelor de mediu, ținând cont de perspectiva ciclului de viață.

Un aspect de mediu reprezintă interacțiunea activităților/ produselor/ serviciilor organizației cu mediul înconjurător. Impactul de mediu este rezultatul acestei interacțiuni (negativ sau pozitiv).

Câteva exemple de asepcte de mediu: emisii, deversări în apă sau pe sol, utilizarea materiilor prime sau resurselor naturale, utilizarea energiei, energie emisă (zgomot, vibrații, căldură, etc), generarea de deșeuri, utilizarea spațiului, etc.

Exemple de impacturi asociate aspectelor de mediu: poluare/ reducerea poluării, afectarea/ protejarea biodiversității, schimbări climatice, încălzire globală, etc.

Compania trebuie să cuantifice aspectele de mediu, cu scopul de a stabili care dintre acestea sunt considerate aspecte semnificative și să implementeze controale pentru a reduce sau elimina impacturile negative asociate.

Nu există o cerință specifică a ISO 14001:2015 cu privire la utilizarea unei anume metodologii pentru evaluarea/ cuantificarea aspectelor de mediu. Este alegerea fiecărei organizații să utilizeze metodologia cea mai potrivită în funcție de specificul său.

Standardul solicită organizației să identifice obligațiile de conformare ce fac referire la aspectele sale de mediu. Obligațiile de conformare includ cerințe legale și alte cerințe la care oganizația subscrie (ex. cerințe ale comunității locale, cerințe de mediu agreate cu asociații sau organizații, etc).

Organizația trebuie să definească obiective de mediu, să planifice și să întreprindă acțiuni pentru îndeplinirea acestora. Evident, îndeplinirea obiectivelor de mediu trebuie monitorizată.

SUPORT

Resursele necesare pentru implementarea sistemului de management de mediu, precum și cele pentru operarea și controlul proceselor trebuie să fie disponibile.

Companiei i se solicită să determine competența necesară pentru personalul ce desfășoară activități sub controlul său și care îi poate afecta performanța de mediu. ISO 14001 solicită organizației să se asigure că personalul său este competent și, atunci când este necesar, să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura competența cerută (ex. prin instruire, recrutare de personal competent din exterior, etc).

Organizația trebuie să asigure conștientizarea persoanelor ce desfășoară activități sub controlul său cu privire la politica sa de mediu, aspectele de mediu semnificative și impacturile asociate, contribuția personală a fiecăruia la sistemul de management de mediu și implicațiile neconformării cu cerințele de mediu.

ISO 14001:2015 solicită procese eficace de comunicare internă și externă cu privire la aspectele legate de protecția mediului.

Sistemul de management de mediu va include informații documentate. Amploarea documentației depinde de factori precum structura organizației, activitățile sale, aspectele sale de mediu, produsele și serviciile sale. Standardul solicită definirea de reguli cu privire la crearea și actualizarea documentelor sistemului de management (stabilirea unui format al documentelor, reguli privind suportul – electronic, hârtie sau ambele, controale privind analiza și aprobarea documentelor). Totodată sunt necesare controale privind informația documentată ce se referă la acces, distribuire, regăsire, utilizare, depozitare, păstrare, controlul modificărilor sau eliminare. Aceste controale se referă atât la documentele elaborate în cadru organizației cât și la cele de proveniență externă (ex. documentație de la clienți, furnizori externi, etc).

OPERARE

ISO 14001:2015 solicită organizației să planifice, să implementeze, să controleze și să mențină procesele necesare pentru a îndeplini cerințele sistemului de management de mediu.

Modificările planificate trebuie controlate în vremce ce consecințele schimbărilor neașteptate trebuie analizate în scopul reducerii efectelor nedorite, dacă există.

Organizația trebuie să se asigure că procesele externalizate sunt controlate sau influențate corelat cu impactul acestora asupra performanței sale de mediu.

ISO 14001:2015 solicită organizației să se asigure că cerințele de mediu sunt luate în considerare în toate etapele ciclului de viață al produselor și serviciilor sale, pornind de la proiectare-dezvoltare și până la reciclare sau eliminare finală.

Organizației i se solicită să identifice cerințele de mediu aplicabile produselor și serviciilor aprovizionate și să comunice aceste cerințe furnizorilor săi.

De asemenea, ISO 14001 solicită ca organizația să ia în considerare necesitatea de a furniza informații despre impacturi de mediu semnificative asociate cu transportul, livrarea, utilizarea, tratamentul la finalul ciclului de viață sau eliminarea finală a produselor și serviciilor sale (atunci când asemenea informații sunt relevante, desigur).

Compania trebuie să implementeze procesele necesare pentru a se pregăti și a răspunde unor situații de urgență. ISO 14001 solicită ca organizația să se asigure că deține capacitatea necesară pentru a răspunde la timp în cazul unei urgențe. Procedurile pentru situații de urgență trebuie testate periodic și îmbunătățite așa cum este necesar.

EVALUAREA PERFORMANȚEI

ISO 14001:2015 solicită organizației să-și evalueze performanța de mediu și eficacitatea sistemului de management de mediu. Dacă pentru aceste activități de monitorizare sunt necesare echipamente atunci acestea trebuie întreținute, etalonate și/ sau verificate metrologic conform cerințelor.

Organizația trebuie să evalueze periodic conformarea cu legislația relevantă și cu alte cerințe de mediu la care a decis să subscrie.

La intervale planificate organizația trebuie să realizeze audituri interne cu scopul de a se asigura că sistemul său de management se conformează cerințelor ISO 14001:2015.

Conducerea trebuie să analizeze periodic sistemul de management de mediu cu scopul de a se asigura că acesta continuă să fie potrivit, adecvat și eficace.

ÎMBUNĂTĂȚIRE

Organizației i se solicită să identifice oportunități de îmbunătățire a sistemului său de management și să implementeze acțiunile necesare pentru a exploata aceste oportunități.

Atunci când sunt identificate neconformități (inclusiv neconformități identificate în urma unor reclamații ce se refera la aspecte legate de protecția mediului), organizația trebuie să acționeze și să implementeze corecții (cu scopul de a controla neconformitatea și consecințele sale) și acțiuni corective (menite a elimina cauza neconformităților identificate).

Acestea sunt pe scurt cerințele lui ISO 14001:2015. Ele trebuie înțelese și adaptate la specificul activităților, la produsele, serviciile și aspectele de mediu ale fiecărei organizații

Certificarea sistemului de management de mediu reprezintă o confirmare a angajamentului organizației pentru protecția mediului și o recunoaștere a eforturilor sale în această direcție.

ISO 14001:2015 poate fi implementat și certificat individual sau integrat cu alte standarde de sistem de management precum ISO 9001 sau ISO 45001, de exemplu.

Dacă sunteți interesat să aflați mai multe informații cu privire la cerințele standardului ISO 14001:2015, am pregătit un curs online pe care îl puteți accesa mai jos.

Pentru orice informații referitoare la certificarea unui sistem de management conform ISO 14001:2015 contactați-ne prin email la adresa office@rigcert.org

Solicită

Ofertă de Certificare

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 45001/OHSAS 18001
  • Alt standard
  • ISO 37001
  • ISO/IEC 27001
  • ISO 22301
  • ISO 39001
  • ISO/IEC 20000-1
  • ISO 50001

Ce spun

CLIENȚII NOȘTRI

Colaborarea noastră pentru certificarea ISO 9001:2015 a decurs excelent! Recomandăm echipa RIGCERT pentru flexibilitate, operativitate şi soluţiile oferite.
image description

Andrei Manea

CEO Concept24 Online
Colaborare excelentă pentru certificarea sistemului nostru integrat de management. Apreciez auditorii RIGCERT pentru modul in care au inteles activitatea noastră şi pentru oportunităţile de imbunatătire identificate.
image description

Marian Sandulache

Director QEHS Helinick
PROFESIONALISM, IMPLICARE, INCREDERE, SIGURANŢĂ, COMUNICARE EFICIENTĂ. Auditul efectuat de echipa RIGCERT nu inseamnă doar controlul sec al clientului ci oferă si soluţii reale la problemele pe care le intampină o organizaţie, ceea ce ne face sa îi recomandăm cu incredere.
image description

Adriana Cojocaru

Director executiv Hifu Terramed Conformal
Recomandăm RIGCERT pentru profesionalismul echipei, promptitudine, flexibilitate. Un partener c RIGCERT iţi asigură garanţia mentinerii standardului de calitate vizat. De asemenea, cursurile online de pe site au reprezentat un real ajutor pentru inţelegerea cerinţelor ISO 9001:2015.
image description

Florin Manea

Director tehnic Bio Terra Med
Colaborăm de mulţi ani cu echipa RIGCERT pentru audit şi certificare conform standardelor internaţionale şi intotdeauna am obţinut rezultatele asteptate. Făra indoială vom continua să lucrăm cu voi.
image description

Cristian Moise

Director Best Plate
Apreciez echipa RIGCERT pentru profesionalism şi operativitate. Am colaborat mereu excelent şi recomand RIGCERT cu mare incredere.
image description

Dan Zoldan

Vicepreședinte ARCVIP

Întrebari

curente

Un sistem de management este un set de elemente (politici, procese, proceduri) utilizate de către o organizație pentru a-și desășura activitățile și a-și îndeplini obiectivele. Un sistem de management poate trata o singură disciplină (ex. managementul calității sau managementul securității informației) sau mai multe discipline în același timp, în ceea ce reprezintă un sistem de management integrat.

Pentru fiecare disciplină există standarde specifice care stabilesc cerințele pentru un sistem de management (ex. ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, etc). O organizație ce urmărește să obțină certificarea sistemului său de management trebuie să demonstreze, în cursul unui audit, că satisface cerințele standardului/ standardelor utilizat(e) ca și referință pentru certificare.

Indiferent de disciplină, toate standardele de sistem de management solicită organizațiilor să definească roluri, responsabilități și autorități pentru personal, să dețină politici documentate, să stabilească obiective și acțiuni pentru a le îndeplini, să demonstreze operarea în condiții controlate, să monitorizeze, să măsoare, să analizeze și să evalueze performanța și să acționeze pentru a îmbunătăți continuu sistemul de management.

Un sistem de management poate fi implementat de către organizație cu personalul propriu sau prin utilizarea de consultanți externi. Este necesar ca sistemul de management să fie menținut și îmbunătățit continuu.

Pentru a fi folositor, sistemul de management trebuie să fie parte din activitățile curente ale organizației și nu un set de elemente separate de rutina operațională. Suportul din partea conducerii este vital pentru succesul oricărui sistem de management.Certificarea este o atestare din partea unei terțe părți (denumită organism de certificare) că sistemul de management implementat de către o organizație satisfacecerințele unuia sau mai multor standarde (documente). Nu organizația în sine este subiectul certificării ci sistemul său de management.Procesul de certificare începe cu transmiterea unei cereri de către organizația interesată. Cererea furnizează informațiile necesare pentru ca organismul de certificare să înțeleagă ce se dorește a fi certificat și să planifice resursele pentru a furniza serviciul de certificare.

Se semnează un contract pentru certificarea sistemului de management.

Auditul de certificare este realizat pentru a evalua dacă cerințele standardului/ standardelor sunt implementate corespunzător. Echipa de audit este formată dintr-unul sau mai mulți membri iar durata auditului depinde de o serie de factori precum standardele implicate, dimensiunea organizației, activitățile sale, locațiile operate, etc.

În situația în care concluziile auditului sunt pozitive și nu există alte elemente care ar putea afecta decizia de certificare, organismul emite certificatul/ certificatele de conformitate.

Documentul Reguli Generale pentru Certificarea Sistemelor de Management conține informații detaliate despre modul în care procesul de certificare funcționează și care sunt cerințele pentru a obține și menține certificarea.Certificarea unui sistem de management este valabilă pentru 3 ani în condițiile parcurgerii cu succes a auditurilor de supraveghere anuale.Auditurile de supraveghere au rolul de a confirma că sistemul de management certificat continuă să respecte cerințele aplicabile.

Organizația este informată cu privire la planificarea auditurilor de supraveghere la momentul obținerii certificării.

În cel de-al treilea an de valabilitate a certificării are loc auditul de recertificare iar organizația intră într-un nou ciclu de 3 ani similar celui anterior.În situația în care auditurile de supraveghere nu sunt efectuate așa cum este planificat certificarea sistemului de management poate fi suspendată. Pe parcursul suspendării certificarea este temporar invalidă.Apelurile se referă la decizii ale RIGCERT cu privire la o anumită certificare (ex.neacordare, suspendare, retragere, etc) în vreme ce reclamațiile se pot referi la varii aspecte precum: activitatea personalului RIGCERT, activități ale organizațiilor certificate de către RIGCERT, activități ale unor terți ce dețin relații cu RIGCERT, etc.

Apelurile și reclamațiile trebuie transmise prin email la office@rigcert.org.

Personalul RIGCERT ce ia parte la analiza și decizia referitoare la un apel sau o reclamație nu este implicat în activitățile la care se referă respectivul apel/ respectiva reclamație.

Această analiză poate include acțiuni precum audituri speciale sau solicitarea de informații de la părțile implicate și este finalizată cu o decizie comunicată tuturor părților.

Informații detaliate privind procesul de tratare a apelurilor și reclamațiilor găsiți în documentul Reguli Generale pentru Certificarea Sistemelor de Management.